Kategori Arşivi Delphi

Delphi : Metni bölmek – explode

type
 TStrArray = array of string;
function Explode(var a: TStrArray; Border, S: string): Integer;
var
 S2: string;
begin
 Result := 0;
 S2 := S + Border;
 repeat
  SetLength(A, Length(A) + 1);
  a[Result] := Copy(S2, 0,Pos(Border, S2) - 1);
  Delete(S2, 1,Length(a[Result] + Border));
  Inc(Result);
 until S2 = '';
end;
procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
var 
A:TStrArray;
metin:string;
begin
metin:= 'elma,armut,üzüm';
 
Explode(A, ',', metin);
 
showmessage(A[1]);
// sonuç armut;
end;

Delphi : Metin içinde arama Fonksiyonu

Uses strutils;
 function CountStr(const ASearchFor, ASearchIn : string) : Integer;
var
 Start : Integer;
begin
 Result := 0;
 Start := Pos(ASearchFor, ASearchIn);
 while Start > 0 do
  begin
   Inc(Result);
   Start := PosEx(ASearchFor, ASearchIn, Start + 1);
  end;
end;
procedure TForm1.btn1Click(Sender: TObject);
var 
sonuc:integer;
metin:string;
begin
metin:= 'Merhaba dünya!';
 
sonuc := CountStr('dünya', metin);
// sonuç 1;
sonuc := CountStr('Nerede?', metin);
// sonuç 0;
end;

IdHTTPProxyServer Basic Authentication

HTTPBeforeCommand event ına aşağıdaki kod ile istemciye şifre doğrulama ekranı gönderebilirsiniz. Gelen header bilgisi ile doğrulama işlemini yapabilir ve oturum kaydı tutabilirsiniz.

   AContext.Connection.IOHandler.WriteLn('HTTP/1.1 407 Proxy Authentication Required');
   AContext.Connection.IOHandler.WriteLn('Proxy-Authenticate: Basic realm="Proxy Kullanıcı Bilgileri"');
   AContext.Connection.IOHandler.WriteLn('Content-Length: 0');
   AContext.Connection.IOHandler.WriteLn('Connection: close');
   AContext.Connection.IOHandler.WriteLn('');
   Acontext.Connection.Disconnect;

IdHTTPProxyServer IP adresine göre bağlantı izini verme

IdHTTPProxyServer bileşeninin OnConnect Event ına aşağıdaki kodları girerek sadece izin verilen IP adresinden gelen bağlantıların ProxyServer üzerinden geçiş yapmasına izin verebilirsiniz.

if acontext.Connection.Socket.Binding.PeerIP <> '192.168.2.10' then
acontext.Connection.Disconnect;